นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 6,527 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม
- ถนนลูกรัง จำนวน 60 สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน 20 สาย
- ถนนลาดยาง จำนวน จำนวน 4 สาย


การโทรคมนาคม
- ทำการไปรษณีย์โทรเลข
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ


การไฟฟ้า

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนแหล่งน้ำธรรมชาติ

ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากแม่น้ำน่าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำน่าน ทั้งการอุปโภค-บริโภค และการทำการเกษตรต่าง ๆ

เปลี่ยนภาษา