เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลทำไมรัชการที่ 5 ถึงเรียกเมืองตรอนว่า "เมืองตรอนตรีสินธุ์"
ในพระราชหัตถเลขาคราวเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ ในรัชกาลที่ 5 แบับที่ 16 ที่มีหนังสือไปถึงกรมหลวงเทวะวงษวโรปการ พระองค์ท่านลงที่อยู่ของหัวจดหมายว่า "เมืองตรอนตรีสินธุ์" เป็นปัญหาน่าค้นคว้าหาคำตอบว่า ทำไมรัชกาลที่ 5 ถึงเรียกเมืองตรอนว่าเมืองตรอนตรีสินธุ์ ที่แปลความได้ว่าเมืองตรอน เมืองแห่งแม่น้ำสามสาย วิเคราะห์ดูจากพระราชหัตถเลขา พบว่าทรงทราบและทรงเห็นแล้วว่าเมืองตรอนมีแม่น้ำสำคัญอยู่ 3 สาย ได้แก่ น้ำพี้ น้ำตรอน และน้ำน่าน จึงเป็นเมืองตรอน เมืองแห่งแม่น้ำสามสาย คือ เมืองตรอนตรีสินธุ์ อันเป็นที่มาของหัวจดหมาย

ขณะที่รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองตรอน ทำเนียบหัวเมืองเรียกว่าเมืองตรอน ในข้อความในพระราชหัตถเลขาที่เป็นจดหมายถึงกรมหลวงเทวะวงษวโรปการ พระองค์ท่านใช้คำว่า "เมืองตรอน"ทุกครั้ง เมืองตรอนเก่าตั้งอยู่ที่ห้วยน้ำใสตกน้ำพี้ ส่วนเมืองตรอนซึ่งตั้งใหม่เมื่อ 3 ปีนี้ (พ.ศ.2441) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแก่ง วิเคราะห์แล้ว เมืองตรอน (เก่า) ตั้งตามกระบวนศึก คือวางระยะเมืองให้รายพอตะเวนถึงกัน ถึงจะเป็นห้วยเล็กน้อยอย่างไร คงจะตั้งเมืองจับลำห้วยไว้เสียทุกแห่ง ถ้าว่าโดยทางทำมาหากิน เป็นเมืองที่จะทำอะไรไม่ได้ กำเนิดเมืองตรอน (เก่า) คงเกิดด้วยเหตุผลทางการรบทัพจับศึก และที่ได้ชื่อว่าเมืองตรอน ก็มีที่มาจากเมืองที่มีลำน้ำตรอนเป็นแม่น้ำสำคัญไหลผ่านนั่นเอง

ปัจจุบันเมืองตรอน คือ อำเภอตรอน และจากหลักฐานที่มีอยู่ที่ตรวจสอบได้ ยังไม่มีกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินในสมัยใดที่แบ่งการปกครองหัวเมือง โดยเรียกชื่อเมืองนี้ว่า "ตรอนตรีสินธุ์" แต่ประการใด "เมืองตรอนตรีสินธุ์" เป็นเมืองตรอนเมืองแห่งแม่น้ำ 3 สาย คือน้ำพี้ น้ำตรอน และน้ำน่าน ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาประพาส ได้เสด็จมาทอดพระเนตร และเก็บความประทับใจไว้ในความทรงจำของพระองค์ท่าน ได้พระราชทานชื่อไว้ ให้หวลระลึกถึงเมืองตรอน เมืองแห่งแม่น้ำ 3 สาย เมืองนี้
0.01s. 0.50MB