เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 1 บ้านร้องประดู่ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระยะทางห่างจากอำเภอตรอน ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 27 กิโลเมตร เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งมีพื้นที่ประมาณ 52 ตารางกิโลเมตร หรือ 32,000 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลวังแดงและหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเกิดอยู่บริเวณ 2 ฝั่งของแม่น้ำน่านและลำน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ราบเรียบมีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 50–100 เมตร จากระดับน้ำทะเลลาดเอียงจากเหนือเขาที่อยู่ห่างไปทางทิศตะวันออก แบ่งได้เป็น

1) ที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน เป็นบริเวณสองฝั่งแม่น้ำน่าน และลำน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ และพื้นที่ในตำบลบ้านแก่งและบางส่วนของตำบลซึ่งเหมาะสำหรับการทำเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีการทำนาปีละ 2–3 ครั้ง

2) ที่ราบลุ่มคลองตรอน เป็นบริเวณสองฝั่งคลองตรอน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ และพื้นที่ในตำบลบ้านแก่ง และบางส่วนของตำบลซึ่งเหมาะสำหรับการทำเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีการทำนาปีละ 2–3 ครั้ง


สภาพภูมิอากาศ

ตำบลบ้านแก่งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอตรอน มีลักษณะอากาศร้อนชื้น เป็นอำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม - มิถุนายน มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส และในช่วงร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ - 42.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - ตุลาคมแต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาวช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนองอากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 5,129คน แยกเป็นชาย 2,517คน หญิง 2,612คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 98.63คน / ตารางกิโลเมตรโดยแยกเป็นประชากรแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)จำนวนครัวเรือน
1บ้านร้องประดู่ 284 293577176
2บ้านแก่ง 4379
4บ้านหมู่สี่พัฒนา 382 429811249
5บ้านหมู่ห้าสามัคคี 6546811,335439
6บ้านพงสะตือ 374397771226
7บ้านพงสะตือ 222 243465124
8บ้านชำทอง403 389792250
9บ้านหนองบัวแดง168 140308107
10บ้านวังตะคร้อ 28 3563200.02s. 0.75MB