เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง235
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง473
คู่มือประชาชน22081
คู่มือประชาชน1769
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.255315
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ118
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง มาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯ15
มาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง 116
ประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง พ.ศ.255318
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน15

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB