เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง237
คู่มือประชาชน22085
คู่มือประชาชน1771
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.255317
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ142
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง มาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฯ17
มาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง 120
ประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง พ.ศ.2553111

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB