เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

วันที่ 13 ส.ค. 63 หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA) โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
แชร์

เอกสารทั้งหมด 6 ชุด

1. แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ส่วน.pdf535.27 KB
2. แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง.pdf438.68 KB
3. คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf3.18 MB
4. ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf821.71 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf85.42 KB
ประกาศอบต.บ้านแก่ง เรื่อนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf783.86 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

0.02s. 0.50MB