นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 4,211 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวกาญจนา ดีบุญโน

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดอบต.บ้านแก่งสำนักปลัด

 • จ.ส.ต.จรินทร์ เชื้อเดช

  นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายนิมิตร เสือเดช

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • น.ส.ชิรินทร์ธร เวียงทอง

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • น.ส.วรัญรดา กิฤติกุลดำรงณัช

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • น.ส.กนกวรรณ บางโม้

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นายประจักร เพ็ชรเอี่ยม

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางจารุวรรณ์ ด้วงลา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอดิศร บริสุทธิ์สวัสดิ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายภูพิงค์ ทีระแนว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายโดม น้อยคำมี

  พนักงานขับรถขยะ

 • นายกฤษณะ ป้อมทอง

  พนักงานประจำรถขยะ

 • นายณัฐวุฒิ คำก้อนแก้ว

  คนงานตกแต่งสวน

 • นายนัฐชัย ยิ้มมี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวิสูตร เหม็นต้นสาย

  คนงานประจำรถขยะ

 • น.ส.เกศิณี ทั่งคำ

  คนงานทั่วไป

 • นายจตุพร เชื้อผู้คง

  พนักงานขับรถน้ำ

 • นางศิรินทร์ น้อยคำมี

  พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)

 • นายระชานนท์ คำอินทร์

  พนักงานจ้างเหมา (คนงานเก็บขยะ)

 • นายพงษ์พัฒน์ คำอินทร์

  พนักงานจ้างเหมา (คนงานเก็บขยะ)

 • นายสรุชัย อ่อนศรี

  พนักงานจ้างเหมา (คนงานเก็บขยะ)

 • นายจักรกฤษณ์ แฉ่สูงเนิน

  พนักงานจ้างเหมา (รักษาความปลอดภัย อบต.บ้านแก่ง)

กองคลัง

 • น.ส.กาญจนา ดีบุญโน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางปาริชาติ เพ็งแจ่ม

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • น.ส.นฤมล ใจหลวง

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • ส.อ.โอภาส อยู่มา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นายปรีชา ทองธรรมชาติ

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • น.ส.ปรียาพร ศรีทองไพศาล

  คนงานทั่วไป

 • นายธนัฐตาล พัชรสมบูรณ์

  พนักงานจ้างเหมา (สำรวจแผนที่ภาษี)

 • นางสาวนันทิกา ทั่งคำ

  พนักงานจ้างเหมา (ผช.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

กองช่าง

 • นายอรุณโรฒฐ์ ปลื้มบำเรอรัฐ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสามารถ อิ่มเพ็ง

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • นายเอกชัย ชินเกตุ

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • นายสุวิทย์ วงษ์ดี

  พนักงานสูบน้ำ

 • นายบรรเลง นิ่มน้อย

  พนักงานสูบน้ำ

 • นายฉลาด เพ็งแจ่ม

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางอัญชลี ทองคำสุขราช

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายชำนาญ โยกเกณฑ์

  ช่างเครื่องกำเนินไฟฟ้า

 • นายธงไชย คงอินทร์

  พนักงานสูบน้ำ

 • นายอภิสิทธิ์ บัวบาน

  พนักงานจ้างเหมา (สูบน้ำ)

 • นายฌัฐฌภันทร์ แจ้งเมือง

  พนักงานจ้างเหมา (สูบน้ำ)

 • นายสมชาติ เนตรช่วงโชติ

  พนักงานจ้างเหมา (สูบน้ำ)

กองการศึกษาฯ

 • นายสมนึก ชอบธรรม

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

 • นายโกวิทย์ สารเจริญ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • น.ส.วัชรินทร์ เหม็นต้นสาย

  ครู (ศพด.อบต.บ้านแก่ง)

 • น.ส.กรรณิการ์ นาคมี

  ครู (ศพด.หมู่ห้าสามัคคี)

 • นางลัดสณาวรรณ สุขเกษม

  ครู (ศพด.อบต.บ้านแก่ง)

 • น.ส.จารุณี อยู่สุขสวัสดิ์

  ครู (ศพด.ชำทอง)

 • น.ส.สุภามาศ มั่นกำเนิด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • น.ส.เยี่ยมรุ้ง ศรีทิมทา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.วันทนา แจ้งเมือง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางเสาวคนธ์ ศรีชัยปัน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.สุภาพรรณ เชื้อสายอินทร์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.ละอองดาว เที่ยงน้อย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.มิ่งขวัญ แก่งอินทร์

  พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

 • นางสาวอังศุมารินทร์ บัวบาน

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)

 • นางฐีลาภร โยกเกณฑ์

  นักการภารโรง ศพด.อบตบ้านแก่ง

 • นายรณชัย อ่อนศรี

  นักการภารโรง ศพด.หมู่ห้า

กองสวัสดิการสังคม

 • นายสมนึก ชอบธรรม

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นายรักเกียรติ เชื้อสายอิน

  เจ้าพนักงานธุรการ

กองส่งเสริมการเกษตร

 • นายต่อศักดิ์ ทินนะพรม

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • น.ส.เบญจวรรณ วันทุมมา

  คนงานทั่วไป

ตรวจสอบภายใน

 • นางสาวนัฐฌลาวดี เที่ยงน้อย

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการเปลี่ยนภาษา