นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 38,544 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวกาญจนา ดีบุญโน

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดอบต.บ้านแก่ง

  0972193378สำนักปลัด

 • จ.ส.ต.จรินทร์ เชื้อเดช

  นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

  0857285469

 • นายนิมิตร เสือเดช

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  0817866734

 • น.ส.ชิรินทร์ธร เวียงทอง

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  0800270515

 • น.ส.วรัญรดา กิฤติกุลดำรงณัช

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  0957356195

 • น.ส.กนกวรรณ บางโม้

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  0864120102

 • นายประจักร เพ็ชรเอี่ยม

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

  0878477589

 • นางสาวบุญฐิตา มัชฌิมา

  เจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  0649949996

 • นางจารุวรรณ์ ด้วงลา

  เจ้าพนักงานธุรการ

  0805121910

 • นายอดิศร บริสุทธิ์สวัสดิ์

  พนักงานดับเพลิง

  0864478086

 • นายภูพิงค์ ทีระแนว

  พนักงานขับรถยนต์

  0995400059

 • นายโดม น้อยคำมี

  พนักงานขับรถขยะ

  0850657121

 • นายกฤษณะ ป้อมทอง

  พนักงานประจำรถขยะ

  0992957169

 • นายณัฐวุฒิ คำก้อนแก้ว

  คนงานตกแต่งสวน

  0945045889

 • นายนัฐชัย ยิ้มมี

  พนักงานขับรถยนต์

  0800869376

 • น.ส.เกศิณี ทั่งคำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0931939905

 • นายวิสูตร เหม็นต้นสาย

  คนงานประจำรถขยะ

  0946156387

 • นายจตุพร เชื้อผู้คง

  พนักงานขับรถน้ำ

  0886454285

 • นางศิรินทร์ น้อยคำมี

  พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)

  0993746553

 • นายระชานนท์ คำอินทร์

  พนักงานจ้างเหมา (คนงานเก็บขยะ)

  0910274196

 • นายพงษ์พัฒน์ คำอินทร์

  พนักงานจ้างเหมา (คนงานเก็บขยะ)

  0964600937

 • นายสรุชัย อ่อนศรี

  พนักงานจ้างเหมา (คนงานเก็บขยะ)

  0886454285

 • นายจักรกฤษณ์ แฉ่สูงเนิน

  พนักงานจ้างเหมา (รักษาความปลอดภัย อบต.บ้านแก่ง)

  0614897055

กองคลัง

 • น.ส.กาญจนา ดีบุญโน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0972193378

 • นางปาริชาติ เพ็งแจ่ม

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  0915204538

 • น.ส.นฤมล ใจหลวง

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  0869316955

 • ส.อ.โอภาส อยู่มา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

  0918431917

 • นายปรีชา ทองธรรมชาติ

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  0810466955

 • น.ส.ปรียาพร ศรีทองไพศาล

  คนงานทั่วไป

  0858742841

 • นายธนัฐตาล พัชรสมบูรณ์

  พนักงานจ้างเหมา (สำรวจแผนที่ภาษี)

  0931842865

 • นางสาวนันทิกา ทั่งคำ

  พนักงานจ้างเหมา (ผช.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

  0931481857

กองช่าง

 • นายอรุณโรฒฐ์ ปลื้มบำเรอรัฏ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายเอกชัย ชินเกตุ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายสุวิทย์ วงษ์ดี

  พนักงานสูบน้ำ

 • นายบรรเลง นิ่มน้อย

  พนักงานสูบน้ำ

 • นายฉลาด เพ็งแจ่ม

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  0853975354

 • นางอัญชลี ทองคำสุขราช

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0645307430

 • นายชำนาญ โยกเกณฑ์

  ช่างเครื่องกำเนินไฟฟ้า

  0843734595

กองการศึกษาฯ

 • นายสมนึก ชอบธรรม

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

  0866808520

 • นายโกวิทย์ สารเจริญ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  0644317159

 • น.ส.วัชรินทร์ เหม็นต้นสาย

  ครู (ศพด.อบต.บ้านแก่ง)

  0878430408

 • น.ส.กรรณิการ์ นาคมี

  ครู (ศพด.หมู่ห้าสามัคคี)

  0862122161

 • นางลัดสณาวรรณ สุขเกษม

  ครู (ศพด.อบต.บ้านแก่ง)

  0999495692

 • น.ส.จารุณี อยู่สุขสวัสดิ์

  ครู (ศพด.ชำทอง)

  0852735374

 • น.ส.สุภามาศ มั่นกำเนิด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0613210991

 • น.ส.เยี่ยมรุ้ง ศรีทิมทา

  ผู้ดูแลเด็ก

  0629276700

 • น.ส.วันทนา แจ้งเมือง

  ผู้ดูแลเด็ก

  0824035125

 • นางเสาวคนธ์ ศรีชัยปัน

  ผู้ดูแลเด็ก

  0884382612

 • น.ส.สุภาพรรณ เชื้อสายอินทร์

  ผู้ดูแลเด็ก

  0848138796

 • น.ส.ละอองดาว เที่ยงน้อย

  ผู้ดูแลเด็ก

  0855379420

 • น.ส.มิ่งขวัญ แก่งอินทร์

  พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

  090524194

 • นางสาวอังศุมารินทร์ บัวบาน

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)

  0992909685

 • นางฐีลาภร โยกเกณฑ์

  นักการภารโรง ศพด.อบตบ้านแก่ง

  0828875173

 • นายรณชัย อ่อนศรี

  นักการภารโรง ศพด.หมู่ห้า

  0979458369

กองสวัสดิการสังคม

 • นายสมนึก ชอบธรรม

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0866808520

 • นายรักเกียรติ เชื้อสายอิน

  เจ้าพนักงานธุรการ

  0946367335

 • นางสาวรณิดา เชื้อปู่คง

  คนงานทั่วไป

  0992964692

กองส่งเสริมการเกษตร

 • นายต่อศักดิ์ ทินนะพรม

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  0861192062

 • น.ส.เบญจวรรณ วันทุมมา

  คนงานทั่วไป

  0871997900

 • นายธงไชย คงอินทร์

  ช่างเครื่องสูบน่ำ

 • นายอภิสิทธิ์ บัวบาน

  พนักงานสูบน้ำ

 • นายฌัฐฌภัทร แจ้งเมือง

  พนักงานสูบน้ำ

 • นายสมชาติ เนตรช่วงโชติ

  พนักงานสูบน้ำ

ตรวจสอบภายใน

 • นางสาวนัฐฌลาวดี เที่ยงน้อย

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

  0985659248เปลี่ยนภาษา