นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 29,576 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายบุญนาค ทองตีบ

  ประธานสภาอบต.บ้านแก่ง

 • นายบุญเจิด มั่นกำเนิด

  รองประธานสภาอบต.บ้านแก่ง

 • นายนัฐภูมิ เชื้อปู่คง

  เลขานุการสภาอบต.บ้านแก่งสมาชิกสภา

 • นายณัฐวุฒิ ทัพม่วง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0956288383

 • นางสาวกิมยี ภู่ทัศนะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0897964886

 • นายสุจิน คุ้มภู่

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0899612838

 • นางอนงค์ คุ้มภู่

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0810440217

 • นายคารม มณีฉาย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0957218557

 • นายไสว บุญเอ็ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0879910947

 • นายสมชาย นาคมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0862159626

 • นายสอน เทียบน้ำอ่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0816889198

 • นายนัฐภูมิ เชื้อปู่คง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0869383689

 • นายบุญชู มั่นต่อ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0861997459

 • นายบุญเจิด มั่นกำเนิด

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0854008505

 • นายสายัญ เกิดทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  0810460394

 • นายจักราวุธ ชมเหล่า

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  0904517553

 • นายสว่าง มูลมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  0924819924

 • นายมูล โพธิ์สุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  0868361644

 • นายบุญชุบ สุขเกษม

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  0802209024เปลี่ยนภาษา