เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายบุญนาค ทองตีบ

  ประธานสภาอบต.บ้านแก่ง

 • นายบุญเจิด มั่นกำเนิด

  รองประธานสภาอบต.บ้านแก่ง

 • นายนัฐภูมิ เชื้อปู่คง

  เลขานุการสภาอบต.บ้านแก่งสมาชิกสภา

 • นายณัฐวุฒิ ทัพม่วง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางสาวกิมยี ภู่ทัศนะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสุจิน คุ้มภู่

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางอนงค์ คุ้มภู่

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายคารม มณีฉาย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายไสว บุญเอ็ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมชาย นาคมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสอน เทียบน้ำอ่าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายนัฐภูมิ เชื้อปู่คง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายบุญชู มั่นต่อ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายบุญเจิด มั่นกำเนิด

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสายัญ เกิดทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายจักราวุธ ชมเหล่า

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายมณี อ่อนศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสว่าง มูลมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายมูล โพธิ์สุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายบุญชุบ สุขเกษม

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

0.01s. 0.50MB