นายวาระ มั่นกำเนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
055-825691

ออนไลน์ 39 คน

เยี่ยมชม 38,528 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" อบต.บ้านแก่ง พัฒนา ก้าวหน้า ทันสมัย ดูแลห่วงใยใส่ใจประชาชน "ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคนให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
1.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสวัสดิการสังคมในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
1.3 แนวทางการพัฒนา การบริการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพให้ยั่งยืนและทันสมัย
2.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมอาชีพการพาณิชย์ และการกระจายรายได้
2.2 แนวทางการพัฒนาการทำการเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพและบริหารจัดการที่ดี
3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมเพื่อประสิทธิภาพการศึกษา
3.2 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
3.4 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และได้มาตรฐาน
4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบการคมนาคม และการผังเมือง
4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาแหล่งน้ำ
4.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.2 แนวทางการพัฒนา การแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด
เปลี่ยนภาษา