เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผล การจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓5925 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน การความคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 25635031 ต.ค. 62
เผยแพร่ แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563571 ต.ค. 62
กฏบัตร ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563601 ต.ค. 62
โครงการ ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร ประจำปี 25625625 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต616 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน57 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง55 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB