เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 "จิตอาสา"516 ต.ค. 63
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 "อำเภอเคลื่อนที่"416 ต.ค. 63
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563714 ต.ค. 63
จดหมายข่าว : มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย912 ต.ค. 63
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563107 ต.ค. 63
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ 445 ต.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งขอแจ้งข่าวสารเพื่อสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓75 ต.ค. 63
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 95 ต.ค. 63
ข่าวสารอบต.บ้านแก่ง ประจำวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย2628 ก.ย. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๓3628 ก.ย. 63
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำวันที่ 25 กันยายน 25637625 ก.ย. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๓2724 ก.ย. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๓2223 ก.ย. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/25633622 ก.ย. 63
รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง1957 ส.ค. 63
การป้องกันเพลิงไหม้จากก๊าซหุงต้ม10116 ก.ค. 63
การป้องกันอัคคีภัยและภัยแล้ง11116 ก.ค. 63
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน10516 ก.ค. 63
ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร10116 ก.ค. 63
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ถังดับเพลิง5016 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB