เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

เผยแพร่ แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

      ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔)  กำหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายในของงหน่วยงานของรัฐ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี  ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดืือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี นั้น

     บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง  ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  แผนการตรวจสอบฯ  ให้หน่วยรับตรวจทราบ  เพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการรอรับการตรวจ ต่อไป

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB