เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

กฏบัตร ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563

แชร์

         เพื่อเป็นการถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑  มาตรา ๗๙  และ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๒) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการ "กำหนดกฏบัตรไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฏบัตร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง"

        หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง  จึงขอเผยแพร่กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้รับทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB