เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย 30/08/2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ทำความสะอาดสำนักงาน 30/08/2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์การออกตรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29/08/2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งอบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
มอบสิ่งของที่จำเป็น ด่านคัดกรองโควิด-19 ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หน้ากากผ้า จาก... นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่งทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
อบต.บ้านแก่งสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับด่านตรวจคัดกรองบุคคลตำบลบ้านแก่งอบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและเงินค่าทดแทน โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปี พ.ศ.2563และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปีการการศึกษา ๒๕๖๓อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การหยุดเรียนการสอน((ชั่วคราว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปีการ ๒๕๖๓อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฯอบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.24s. 0.50MB