เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย 30/08/2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ทำความสะอาดสำนักงาน 30/08/2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์การออกตรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 29/08/2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปีการการศึกษา ๒๕๖๓อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การหยุดเรียนการสอน((ชั่วคราว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปีการ ๒๕๖๓อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฯอบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาดตามฤดูกาลฯ ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
(โครงการท้องถิ่นสัญจร) อ.ตรอนทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลบ้านแก่งทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ปิดสนาม-งานเลี้ยงทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด น้ำอ่าง (ไทย-ยวน) เกมส์ 2563ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด น้ำอ่าง (ไทย-ยวน) เกมส์ 2563ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด น้ำอ่าง (ไทย-ยวน) เกมส์ 2363ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแก่งทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.25s. 0.50MB