เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งอบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานผูัสอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.บ้านแก่ง ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยงอบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งอบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
สรุปผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (61-64)ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แผนดำเนินงาน 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
เทศบัญญัติ 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แผนพัฒนาบุคลากรทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แผนพัฒนาบุคลากรทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปีทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
คู่มือประชาชน2อบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
คู่มือประชาชนอบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แผนทดสอบอบต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาตทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตรทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.75MB