เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
มาตราฐานอาชีพทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
มาตราฐานสาธารณประโยชน์ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
มาตราฐานผู้บริโภคทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
มาตราฐานตลาดทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
มาตราฐานขยะมูลฝอยทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง - ศผด.ทต.บ้านแก่งทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ทต.บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB