เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - LPA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 25621242

ลำดับที่ 1-1 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB