เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งเข้าร่วมงานการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีเช้า413 ต.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งเข้าร่วมงานการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร213 ต.ค. 62
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 511 ต.ค. 62
โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ โรคตา แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านแก่ง717 ก.ย. 62
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า "ต้านภัยมะเร็งเต้านม" ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านร้องประดู่ จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง113 ก.ย. 62
แลน้ำน่าน ทานไข่เมืองตรอน 1513 ก.ย. 62
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า1011 ก.ย. 62
พิธีลงนามและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยตำบลบ้านแก่ง พ.ศ.25621010 ก.ย. 62
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า "ต้านภัยมะเร็งเต้านม" ประจำปีงบประมาณ 2562 64 ก.ย. 62
โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรับชั่นในองค์กร1231 ส.ค. 62
ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (นายวีระยุทธ แสงรัศมี) กิจการผลิตอาหารสัตว์4922 ส.ค. 62
โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ โรคข้อเข้าเสื่อมและโรคกระดูกพรุน แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านแก่ง1420 ส.ค. 62
โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 3015 ส.ค. 62
12 สิงหาคม "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง"2712 ส.ค. 62
การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอตรอน2812 ส.ค. 62
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ห้าสามัคคี298 ส.ค. 62
ประกาศ อบต.บ้านแก่ง เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 282 ส.ค. 62
โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ(โรคไต)แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านแก่ง2930 ก.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 25622028 ก.ค. 62
การรณรงค์สวมชุดไทย ทุกวันศุกร์ "นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฏาคม 25622126 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.75MB